CATÀLEG SARC 2017 - Alta d'activitats

INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D'ALTA

Els professionals del sector cultural de la província de València que volen presentar noves activitats per al Catàleg d'Activitats Culturals 2017 poden formalitzar la seua gestió des del 29 de juliol, remetent posteriorment la sol·licitud i la documentació / material gràfic requerits al SARC.

El SARC es compromet a publicar al gener de 2017 en el Catàleg les altes rebudes amb anterioritat al 31 d'octubre de 2016. Les altes rebudes després d'esta data s'aniran incorporant progressivament, atès que el Catàleg está obert tot l'any de forma permanent.


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (Requisits, modalitats, documentació necessària,...)


Una vegada omplit amb les activitats a presentar, envia al correu electrònic de l'empresa, professional o associació, els següents documents com annexos:

- Un PDF amb còpia de la fitxa tècnica de l'activitat que s'ha omplit.

 • Este PDF no cal enviar-ho al SARC ja que la informació completada es rep en els nostres servidors per al seu posterior tractament.

- Un PDF amb còpia de la sol·licitud en format instància.

 • Esta instància / fitxa de sol·licitud cal imprimir-la per a la seua firma original al final de la mateixa, en l'espai assenyalat a este efecte.

 • Una vegada firmada és NECESSARI remetre-la al SARC.

  Si no s'envia la instància omplida l'activitat no serà tramitada.

 • Si no necessita enviar CD o DVD, la instància firmada es pot enviar escanejada per correu electrònic. (Enviar a: promocion.cultural@dival.es)
 • Si pel tipus d'activitat cal portar CD o DVD al SARC, aconsellem portar esta fitxa junt amb el CD o DVD per a millor identificació i arxiu dels suports audiovisuals.
 • En el text del correu electrònic es mostra un codi intern únic per a cada activitat. Este número ha d'indicarse en el suport CD o DVD.

Convé prestar especial atenció i escriure correctament el correu electrònic de l'empresa, professional o associació en el formulari, per a assegurar-se que es rep esta documentació.


RESUM: COM I ON ENVIAR LA INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD I EL MATERIAL AUDIOVISUAL

Correu Electrònic
Només INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
Enviament postal o presencial
INSTÀNCIA + CDs / DVDs

promocion.cultural@dival.es

SARC Diputació de València

Centre Cultural la Beneficència

Carrer Corona, 36 - 46003 València


MODELS DE CERTIFICATS

Durant el procés d'alta, se sol·liciten diversos documents, entre ells, quatre models que es poden preparar prèviament per a la seua càrrega en el formulari. Els quatre models estan disponibles més avall, en la secció Documentació.

 • Autorització per a la difusió del material gràfic i audiovisual.
 • Autorització de representació de grups (en els casos que corresponga).
 • Declaració d'aptitud per a contractar amb l'Administració.
 • Declaració responsable de tenir l'autorització i cessió dels drets d'explotació de les obres audiovisuals (només projecció AUDIOVISUALS)


COMUNITATS DE BÉNS I SOCIETATS CIVILS

Les entitats constituïdes com a Comunitat de Béns o Societat Civil manquen de personalitat jurídica, segons establixen els articles 392 al 405 i 1.669 del Codi Civil. En conseqüència, i en compliment del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, no poden contractar amb les Administracions Públiques. Per açò, el SARC no acceptarà propostes presentades per estes entitats.


TEXT CONVOCATÒRIA FORMULARI ALTA
CATÀLEG 2017

IMPORTANT:

El límit de la grandària dels arxius adjunts (PDFs, fotografies, ...) no ha de superar les 4 MB per arxiu perquè el formulari es puga enviar correctament