P1 - Programació Cultural Municipal Estable (PCME)

És la gran borsa d’ajuda que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientada únicament i exclusivament a programació cultural municipal. Queda estructurada en diversos trams en funció de la població de cada municipi. S’inclou per primera vegada una ajuda a ajuntaments de més de 100.000 hab. per a desenvolupar programacions culturals descentralitzades en els seus poblats o barriades. Aquest programa fins a 2016 es denominava Promoció Cultural.

S’aprova una aplicació del pressupost de 2017 amb 2.200.000 €




JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Termini finalitzat: 7 de desembre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.
Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'AJUDA per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els tres documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURA


EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València. Els municipis la població dels quals siga superior als 100.000 habitants podran sol·licitar subvenció únicament per a desenrotllar programacions culturals als poblats o les barriades que compten amb alcalde o alcaldessa de
barri nomenat amb caràcter d’autoritat i competents per delegació en matèria de cultura.

2. Objecte de la subvenció.

Seran objecte de subvenció les activitats culturals que es porten a terme amb la finalitat de confeccionar la Programació Cultural Municipal en les modalitats i estils que es detallen a continuació. Aquestes activitats podran estar incloses o no en el Catàleg d’Activitats Culturals del SARC amb la finalitat de facilitar recursos i orientar
els agents culturals que elaboren la programació, com també de recolzar a la indústria cultural del nostre territori a través de la promoció i difusió dels seus productes culturals.

Modalitats i estils:
a) Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món, màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet valencià, teatre d’adults, teatre de carrer, titelles, teatre infantil i sarsuela (representació).

b) Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i altres.

c) Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera (recital), orquestres de pols i plectre, percussió i sarsuela(recital).

d) Tallers didàctics: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia, història, jocs, literatura, màgia, manualitats, medi ambient, música i restauració.

e) Tradicions: cant d’estil/albades, dansa popular valenciana, gegants i cabuts, jocs típics valencians, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana, tabal i dolçaina, toc de campanes i rondalles.

Queden expressament excloses les activitats fetes per les associacions amb seu en el mateix municipi.