P2 - Festes 2017

El programa atén la tradicional manca de recursos econòmics i de gestió d’aquells ajuntaments més menuts (inferior a 4.000 hab.), orientada a cultura festiva pròpia.

Pressupost cultura festiva a pobles menuts de menys de 4.000 habitants: 520.000 €  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.
     

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: pendent de la seua apertura.

EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València la població dels quals siga de fins a 4.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.

2. Objecte de la subvenció.

Serà objecte de subvenció la realització, per part de les entitats locals, d’activitats culturals o ludicofestives, actuacions o espectacles que es porten a terme durant les festes populars o patronals.

Queden expressament excloses d’aquesta subvenció:
- Les despeses de menjars o manutenció, el lloguer de materials, les activitats taurines, els tallers socioculturals, les relacionades amb les associacions del municipi i les activitats juvenils, esportives o socials, per ser totes subvencionades a través d’unes altres línies pressupostàries.
- Les subvencions que s’utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que s’atorguen a les associacions a través del capítol IV del pressupost municipal de despeses.
- Les activitats realitzades per les associacions amb seu al municipi mateix.
- Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.