P2 - Festes 2017

El programa atén la tradicional manca de recursos econòmics i de gestió d’aquells ajuntaments més menuts (inferior a 4.000 hab.), orientada a cultura festiva pròpia.

Pressupost cultura festiva a pobles menuts de menys de 4.000 habitants: 520.000 €
TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València la població dels quals siga de fins a 4.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.

2. Objecte de la subvenció.

Serà objecte de subvenció la realització, per part de les entitats locals, d’activitats culturals o ludicofestives, actuacions o espectacles que es porten a terme durant les festes populars o patronals.

Queden expressament excloses d’aquesta subvenció:
- Les despeses de menjars o manutenció, el lloguer de materials, les activitats taurines, els tallers socioculturals, les relacionades amb les associacions del municipi i les activitats juvenils, esportives o socials, per ser totes subvencionades a través d’unes altres línies pressupostàries.
- Les subvencions que s’utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que s’atorguen a les associacions a través del capítol IV del pressupost municipal de despeses.
- Les activitats realitzades per les associacions amb seu al municipi mateix.
- Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.