P2 - Festes Populars 2017

El programa atén la tradicional manca de recursos econòmics i de gestió d’aquells ajuntaments més menuts (inferior a 4.000 hab.), orientada a cultura festiva pròpia.
Pressupost cultura festiva a pobles menuts de menys de 4.000 habitants: 520.000 €JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 3 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.
Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'AJUDA per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF. (Actualitzada a 23 d'octubre).

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els tres documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València la població dels quals siga de fins a 4.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.

2. Objecte de la subvenció.

Serà objecte de subvenció la realització, per part de les entitats locals, d’activitats culturals o ludicofestives, actuacions o espectacles que es porten a terme durant les festes populars o patronals.

Queden expressament excloses d’aquesta subvenció:
- Les despeses de menjars o manutenció, el lloguer de materials, les activitats taurines, els tallers socioculturals, les relacionades amb les associacions del municipi i les activitats juvenils, esportives o socials, per ser totes subvencionades a través d’unes altres línies pressupostàries.
- Les subvencions que s’utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que s’atorguen a les associacions a través del capítol IV del pressupost municipal de despeses.
- Les activitats realitzades per les associacions amb seu al municipi mateix.
- Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.