P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA 2018

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

3.1 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

Este programa permet donar estabilitat a esdeveniments culturals de gran repercussió social i que ja han assolit certa maduresa. Són projectes dirigits per ajuntaments (excepte EATIM) o mancomunitats, amb diverses edicions i una infraestructura al darrere. Les ajudes s’atorguen per lliure concurrència competitiva.

Pressupost: 150.000 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants o mancomunitats, amb un màxim de 20.000 € per projecte. Només un projecte per entitat.

3.2 - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano. Activitat musical promoguda per ajuntaments (excepte EATIM) i organismes autònoms centrada en la música clàssica, amb un mínim de quatre concerts. Per convocatòria oberta de lliure concurrència.

Pressupost: 82.500 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants u organismes autònoms dependents d'ajuntaments, amb un màxim de 57.500 € per projecte. Només un projecte per entitat.


CONVOCATÒRIA 2018

Convocatòria de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018.
Publicada en el BOP 63, de 3 d'abril de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 4 al 25 d'abril de 2018, inclòs.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 16 de novembre de 2018, inclòs.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1A - PDF Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2018

1B - PDF Convocatòria del programa P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CONCURSOS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA


2A - Enllaç al formulari de sol·licitud - FESTIVALS

2B - Enllaç al formulari de sol·licitud - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.3 - Enllaç a la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Del 4 al 25 d'abril.

TERMINI FINALITZAT