P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA 2019

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

3.1 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

Este programa permet donar estabilitat a esdeveniments culturals de gran repercussió social i que ja han assolit certa maduresa. Són projectes dirigits per ajuntaments (excepte EATIM) o mancomunitats, amb diverses edicions i una infraestructura al darrere. Les ajudes s’atorguen per lliure concurrència competitiva.

Només un projecte per entitat.

3.2 - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano. Activitat musical promoguda per ajuntaments (excepte EATIM) centrada en la música clàssica, amb un mínim de quatre concerts. Per convocatòria oberta de lliure concurrència.

 Només un projecte per entitat.


CONVOCATÒRIA 2019

CONVOCATÒRIA: Pendent de publicació en el BOP.