P3 - Intermunicipals 2017

La convocatòria de projectes intermunicipals busca optimitzar els esforços en la gestió cultural, permetent i facilitant la col·laboració entre municipis i l’aprofitament de les sinèrgies que s’hi generen. Poden optar aquells projectes on participen un mínim de 5 ajuntaments. Després d’una primera convocatòria el 2016, a la qual es presentaren projectes amb 120 ajuntaments implicats, la línia dels intermunicipals s’amplia un 45 % fins als 145.000 € de dotació pressupostària.

S’aprova una aplicació del pressupost de 2017 amb 145.000 €
TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.

2. Objecte de la subvenció.

Seran objecte de subvenció els projectes culturals en què participen almenys cinc municipis i es porten a terme des de l’1 de gener de l’exercici de la convocatòria fins a l’últim dia del termini establit per a justificar la subvenció, encara que part d’aquest període siga anterior a la resolució de concessió.
2.1. L’objecte de subvenció és recolzar l’organització de programes d’activitats artístiques i culturals de les entitats locals de la província de València. Les activitats arreplegues en els programes hauran de ser organitzades de forma conjunta per almenys cinc municipis, a fi de rendibilitzar els programes proposats.
2.1.1. Per activitats realitzades de forma conjunta s’entén la unió de diverses entitats locals per a desenvolupar un projecte cultural l’activitat del qual es distribueix/reparteix entre aquestes entitats locals en funció de la participació de les entitats locals en aquest programa.
2.1.2. Per activitats realitzades de forma intermunicipal s’entén l’organització d’un projecte cultural entre diverses entitats locals que es repeteix de forma idèntica entre les entitats locals participants les quals, al seu torn, comparteixen les despeses.
2.2. S’entén per activitats artístiques i culturals les activitats referides a arts escèniques, dansa, música, cinematografia, cultura tradicional, dinamització de biblioteques i exposicions, organitzades per les entitats locals participants tal com s’arreplega en el punt 2.1 de la present base.

Queden expressament excloses d’aquesta subvenció:
- Les activitats taurines, pirotècniques, els premis, els tallers socioculturals, les trobades i els intercanvis culturals, com també les activitats juvenils, les relacionades amb activitats turístiques, mercats tradicionals, fires o porrats, activitats gastronòmiques, esportives, socials o mediambientals, els projectes d’àmbit museogràfic, els
premis literaris i els projectes referits a música clàssica, de cambra o música de banda, per ser totes aquestes activitats subvencionades a través d’altres línies pressupostàries.
- Les activitats culturals que puguen ser considerades de la programació de setmanes culturals; festes majors, patronals o populars i celebracions o festivitats religioses.
- Els projectes en què participen entitats artístiques i/o culturals dels municipis que integren el projecte.
- Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.