P4 - Festivals, Mostres i Certàmens 2017

Aquest programa permet donar estabilitat a esdeveniments culturals de gran repercussió social i que ja han assolit certa maduresa. Són projectes dirigits per ajuntaments o mancomunitats, amb diverses edicions i una infraestructura al darrere. Les ajudes s’atorguen per lliure concurrència competitiva. Pressupost: 140.000 € a projectes municipals/mancomunitats.  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: 2 al 22 de juny.
  • Publicada la resolució provisional de la concessió als municipis - BOP 193 de 5 d'octubre de 2017

  • Publicat l'acord de resolució definitiva de la convocatòria BOP 211 de 3 de novembre de 2017

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 17 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.
Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'AJUDA per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els tres documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.
b) Mancomunitats de municipis de la província de València.

2. Objecte de la subvenció.

Les presents bases tenen com a objecte establir les condicions que regularan la concessió de subvencions per a la realització de festivals, mostres o certàmens culturals entesos com a projectes o esdeveniments culturals locals de caràcter específic, puntual, de participació oberta en què es preveja la realització d’activitats netament culturals emmarcades en les àrees de la música (exceptuant la música de banda), les arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.), arts plàstiques, cinematografia, animació lectora i cultura tradicional.
Queden expressament excloses d’aquesta subvenció:
- Les activitats taurines, pirotècniques, els mercats i les fires, els premis literaris, els tallers socioculturals, les activitats de festes populars (falles, moros i cristians, clavaris, festivitats/celebracions religioses, etc.) i festes patronals, les setmanes o jornades culturals, les trobades i intercanvis culturals, com també les activitats gastronòmiques, turístiques, juvenils, esportives, socials o mediambientals, per ser totes aquestes activitats subvencionades a través d’altres línies pressupostàries.
- Els projectes les activitats culturals dels quals puguen ser considerades de la programació cultural estable del municipi.
- Els projectes d’àmbit museogràfic.
- Els projectes referits a música de banda, per ser subvencionats a través de la línia «Retrobem la nostra Música».
- Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.