P5 - Audiovisuals 2017

És un projecte iniciat el 2016 que ha tingut molt bona acollida. Consisteix en una borsa de produccions audiovisuals valencianes que queden a disposició dels pobles que les vullguen projectar. Les projeccions van acompanyades d’una tertúlia posterior a la projecció, amb representants o membres de l’equip de producció de cada documental. Vista la bona acollida de la iniciativa, aquesta partida augmenta respecte de l’any passat.

S’aprova una aplicació del pressupost de 2017 amb 65.000 €.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.
     

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: pendent de la seua apertura.

EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.

2. Objecte de la subvenció.

Serà objecte de subvenció la realització de projeccions audiovisuals incloses en el Catàleg d’Activitats Culturals vigent del SARC. Els audiovisuals hauran d’incloure els drets d’exhibició, com també una activitat complementària a càrrec d’algun membre de l’equip creatiu d’aquest, que tractarà, a través d’una xarrada, taller, conferència, col·loqui…, aspectes de la temàtica, la creació i/o la producció. L’entitat realitzarà la projecció amb caràcter gratuït.