P5 - PROJECTES INTERMUNICIPALS

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La convocatòria de projectes intermunicipals busca optimitzar els esforços en la gestió cultural, permetent i facilitant la col·laboració entre municipis i l'aprofitament de les sinèrgies que es generen.

Augmenten també les ajudes en este programa innovador amb una doble línia d'actuació:

  • intermunicipals d'arts plàstiques (mínim 3 ajuntaments, un projecte per entitat). Novetat per a l'exercici 2018.
  • intermunicipals de la resta de l'àmbit cultural (mínim 5 ajuntaments, fins a dos projectes per entitat).

Destinat en les dues línies a municipis de menys de 100.000 habitants. El programa Intermunicipals 2018 disposa d'un pressupost total de 173.000 € (20.000 € en arts plàstiques, 153.000 € per a la resta).


BASES REGULADORES

Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals 2018. - pendent de publicació.