P6 - Premis literaris 2017

La concessió de suport als diversos premis literaris passa a una modalitat d’adjudicació per criteris objectius i de lliure concurrència. Programa orientat a pobles i mancomunitats.
Pressupost: 50.000 €.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.
     

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: 2 al 22 de juny.
     
  • Publicada la resolució provisional de la concessió als municipis i mancomunitats - BOP 158 de 17 d'agost de 2017.

TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a estes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.
b) Mancomunitats de municipis de la província de València.

2. Objecte de la subvenció.

Les presents bases tenen com a objecte establir les condicions que regularan la concessió d’ajudes per a la realització de premis o concursos literaris entesos com a certàmens de literatura en què hi ha un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l’obra.