P6 - Premis literaris 2017

La concessió de suport als diversos premis literaris passa a una modalitat d’adjudicació per criteris objectius i de lliure concurrència. Programa orientat a pobles i mancomunitats. Pressupost: 50.000 €.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: 2 al 22 de juny.
  • Publicada la resolució provisional de la concessió als municipis i mancomunitats - BOP 158 de 17 d'agost de 2017. 
  • Publicada la resolució definitiva de la concessió als municipis i mancomunitats - BOP 193 de 5 d'octubre de 2017.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 17 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.
Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'AJUDA per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF. (Actualitzada a 23 d'octubre).

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els tres documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a estes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.
b) Mancomunitats de municipis de la província de València.

2. Objecte de la subvenció.

Les presents bases tenen com a objecte establir les condicions que regularan la concessió d’ajudes per a la realització de premis o concursos literaris entesos com a certàmens de literatura en què hi ha un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l’obra.