P7 - Programacions de música clàssica 2017

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano.

Activitat musical promoguda per ajuntaments i organismes autònoms centrada en la música clàssica. Per convocatòria oberta de lliure concurrència.
Pressupost: 20.000 €.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
     
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.
     

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: pendent de la seua apertura.

EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.
b) Organismes autònoms vinculats o dependents d’ajuntaments.

2. Objecte de la subvenció.

Les presents bases tenen com a objecte establir les condicions que regularan la concessió de subvencions amb destinació a projectes generals de música clàssica: serà subvencionable la realització de projectes de música clàssica, amb independència que aquesta siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o piano, i
hauran d’incloure un mínim de 4 concerts.