P7 - Programacions de música clàssica 2017

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano. Activitat musical promoguda per ajuntaments i organismes autònoms centrada en la música clàssica. Per convocatòria oberta de lliure concurrència. Pressupost: 20.000 €.


  • Publicades les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació de València per a activitats culturals. - BOP 38 de 23 de febrer de 2017.
  • Aprovat el text definitiu íntegre de les bases reguladores, després del període d'informació pública i termini d'al·legacions. - BOP 76 de 21 d'abril de 2017.

  • Termini de la convocatòria per a sol·licitar les subvencions: 2 al 22 de juny.
  • Publicada la resolució provisional de la concessió als municipis - BOP 193 de 5 d'octubre de 2017.

  • Publicat l'acord de resolució definitiva de la convocatòria  - BOP 211 de 3 de novembre de 2017

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 17 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.
Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'AJUDA per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els tres documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA (BOP 104 - 1 de juny de 2017)


Per a evitar errors en la generació de l'Annex 1 en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, així com no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.


ACCÉS A LA CARPETA AJUNTAMENTS - ÀREA DE CULTURAEXTRACTE DE LES BASES REGULADORES

1. Requisits dels beneficiaris.

Podran acollir-se a aquestes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1 de gener de l’exercici anterior al de la convocatòria.
b) Organismes autònoms vinculats o dependents d’ajuntaments.

2. Objecte de la subvenció.

Les presents bases tenen com a objecte establir les condicions que regularan la concessió de subvencions amb destinació a projectes generals de música clàssica: serà subvencionable la realització de projectes de música clàssica, amb independència que aquesta siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o piano, i
hauran d’incloure un mínim de 4 concerts.