Programació Cultural Municipal Estable 2017

PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL ESTABLE 2017 - ANNEX I

DADES DE L'ENTITAT SOL.LICITANT

Persona de contacte

DADES DE LES ACTIVITATS SOL.LICITADES


    ¹ Si l'activitat no és del Catàleg SARC, el camp codi ha de deixar-se en blanc.
    ² Només per a Arts Plàstiques i Tallers.
    ³ El preu inclou tots els impostos i gastos.


 

L'arxiu PDF generat a partir del formulari, ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).
La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments, deixa sense efecte la sol·licitud.

Per a cada activitat sol·licitada que no siga del Catàleg SARC 2017, cal adjuntar el dossier, programa o repertori amb fotografies de l'activitat cultural i currículum del professional o companyia. (Es poden agrupar en un sol document a adjuntar).