Programació música clàssica 2017

ANNEX I
PROGRAMACIÓ MÚSICA CLÀSSICA 2017

Persona de contacte


DADES DEL PROJECTE:

   

DADES PER A LA VALORACIÓ:

Dades de l'última edició realitzada, si escau (en número)

   
   

Dades de l'última edició realitzada o de l'actual en cas de nova creació (en número)

   
   

L'arxiu PDF generat a partir del formulari, ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).

La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments, deixa sense efecte la sol·licitud.