Retrobem la nostra música - Ajuntaments

ANNEX I - PROGRAMA RETROBEM
LA NOSTRA MÚSICA 2018 - AJUNTAMENTS

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient


Seleccione les opcions necessàries

ESCOLES D'EDUCANDS


ACTES COMMEMORATIUS


CONCURS DE BANDES

L'arxiu PDF generat a partir del formulari, ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).

La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments, deixa sense efecte la sol·licitud.