annex equipament

ANNEX
PROGRAMA DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA DE MATERIAL D'EQUIPAMENT PER A CENTRES CULTURALS 2016

Representant de l'ajuntament

Persona de contacte


EXPOSA:

Que la Diputació de València ha convocat el PROGRAMA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA DE MATERIAL D'EQUIPAMENT PER A CENTRES CULTURALS 2016 , i, segons exigixen les bases d'execució del Pressupost de la Diputació de València per a este exercici, DECLARE responsablement no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, quedant obligat a: A) Presentar els documents exigits per a la justificació. B) Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació a l'adquisició de l'equipament subvencionat. C) Fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia en què s'utilitze el material, que l'adquisició del mateix està subvencionat per la Diputació de València. D) Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en la seua execució.

SOL.LICITA:

Acollir-se al programa de concessió de subvenció per a la compra de material d'equipament per a centres culturals 2016 que ha convocat la Diputació de València per la quantitat total de * euros, fent constar els següents dades:

Documentació que s'adjunta

Descripció detallada del material d'equipament per a centres culturals l'adquisició del qual es pretén que se subvencione.

Factura o factures proforma detallades del material d'equipament per a centres culturals expedides pels proveïdors.

Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament indicant si el material d'equipament requerix o no instal·lació.

   

       ,        de        de 2016

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades d'este formulari s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és el Servici d'Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València. La finalitat del seu tractament és la concessió de subvencions. Podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les dades personals registrats davant de la Diputació de València, dirigint la seua sol.licitud al Registre General d'Entrada de la mateixa, la direcció de la qual és carrer Serrans, 2, 46003 València. Amb la seua firma, vosté atorga el seu consentiment per a dur a terme el dit tractament.

 

.

 

L'arxiu PDF generat a partir del formulari, ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments), apartat CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS, pestanya ALTRES TRÀMITS, o en versió impresa en els registres autoritzats.
La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments o qualsevol registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud.