CONVENIS SARC 2014

2014


Característiques dels convenis.

La Diputació de València col·labora amb altres Administracions Públiques i institucions privades a través de convenis de col·laboració.

Excloent-ne els contractes administratius en sentit estricte, tots els acords de la voluntat de la Diputació Provincial i d'un tercer, tant siga persona pública com a privada, es formalitzen per mitjà de la firma de convenis de col·laboració.

Els convenis de col·laboració contenen:

a)    Els òrgans que celebren el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cada una de les parts.
b)    La competència que exerceix cada una de les parts.
c)    El seu finançament.
d)    Obligacions i drets de cada una de les parts.
e)    El termini de vigència, la qual cosa no impedirà la seua pròrroga si així ho acorden les parts firmants del conveni.
f)    L'extinció per causa diferent de la prevista en l'apartat anterior.


CONVENIS SUBSCRITS PER A L'ANY 2014

Se n'aniran incorporant a este llistat conforme es procedisca a la seua aprovació pels òrgans corresponents.

  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per a la realització de la VII mostra professional de contacontes "Contescoltes 2014".
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Foios per a la realització de la 12a edició d'Escènia, Mostra de Teatre Novell.
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Gestalgar per a la realització del IV Concurs de Pintura Ràpida.
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Beniarjó per a la realització de la 34a edició del premi de Poesia "Senyoriu d'Ausiàs March"
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i els ajuntaments d'El Puig de Santa Maria, Massamagrell, Meliana, Picassent, Puçol i Silla per a la realització de la campanya d'arts escèniques "6 sentits".
  • Conveni de finançament de la Campanya de Teatre Intermunicipal Anem al Teatre 2014.
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'ajuntament de Gilet, per a la realització de les Vetlades Musicals de Santo Espíritu 2014.
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'ajuntament de Barxeta, per a la realització de l'I Premi de novel·la curta Poble de Barxeta 2014.
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, per a la realització de la 30 Mostra internacional de Titelles de la Vall d'Albaida.