PROJECTES SINGULARS 2014

2014Les Bases 2014 han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 46, del 24 de febrer de 2014. El termini per a entregar les instàncies s'obri el dimarts 25 de febrer, finalitzant el 26 de març de 2014 (30 dies naturals) .

Característiques de la convocatòria

Podran beneficiar-se d'esta ajuda tots els projectes culturals singulars que resulten considerats d'especial interés per algun dels motius següents:

  • Que el projecte proposat supose una acció singular i qualificada quant a la seua especial rellevància i interés cultural a nivell tant local i comarcal com provincial i que tinga una certa tradició i/o una clara vocació de continuïtat.
  • Que tinga valors clarament innovadors i experimentals en relació amb el conjunt de les polítiques culturals municipals, així com la seua projecció en l'àmbit de la repercussió en el sector de la cultura.
  • Que promoga els trets característics de la cultura valenciana.
  • Que supose un increment de la programació d'activitats culturals estables.
  • Que el municipi sol·licitant tinga entre 20.000 i 100.000 habitants.

INSTRUCCIONS PER A L'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓPRESENTACIÓ AMB FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL  (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

Per a la presentació en l'Oficina Virtual en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València només és necessari accedir a la mateixa i omplir el formulari, adjuntant la documentació que se sol·licita. Posteriorment cal validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

Si en el pas 1 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar el PDF de l'Annex  que està disponible més avall, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...) (TERMINI FINALITZAT EL 26 DE MARÇ)

A partir del dimarts 25 de febrer estarà disponible la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's junt amb el Projecte i programa d'activitats a realitzar (ha de fer constar la data i lloc de realització) , i el pressupost detallat (incloent detallades altres subvencions si les haguera) .


Accedir al CALENDARI de Projectes Singulars aprovats per a 2014.