P7 - PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La present convocatòria té per objecte establir les condicions que regularan la concessió d’un màxim de 8 ajudes per a la implantació d’un Pla de Normalització Lingüística l’import del qual està estipulat en un màxim d’onze mil dos cents cinquanta (11.250) euros i que serà subvencionat al cent per cent.

Aquest programa és competència de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, amb la gestió administrativa del SARC.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis de la província de València amb una població entre 4.000 i 10.000 habitants.


DATES CONVOCATÒRIA 2019

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 69, de 9 d'abril de 2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 10 d'abril al 6 de maig de 2019, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: BOP 195, de 10 d'octubre de 2019.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2019, inclòs. Ampliat fins el 31 de març de 2020. BOP 217 de 12 de novembre de 2019.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

1-COMPTE JUSTIFICATIU
Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses.

2 - Memòria de la programació realitzada.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

  Document PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions

  Document PDF - Convocatòria del programa P7 - PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA


2 - ACCÉS A LA SEU ELECTRÓNICA (Carpeta Ajuntament, secció Cultura)

Enllaç a la Carpeta Ajuntament


Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019.

Contacte per a consultes - Unitat de Normalització Lingüística Diputació de València

Telèfon: 96 388 28 33

Correu Electrònic: normalitzacio@dival.es