Audiovisuals 2019

AUDIOVISUALS 2019 - ANNEX I

DADES DE L'ENTITAT SOL.LICITANT

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient

DADES DE LES PROJECCIONS SOL·LICITADES


    ¹ El preu inclou tots els impostos i gastos.


 

L'arxiu PDF generat a partir del formulari ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).
La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments deixa sense efecte la sol·licitud.