EQUIPAMENT CENTRES CULTURALS 2015

Les Bases 2015 han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 16, del 26 de gener de 2015. El termini per a entregar les instàncies s'obri el dimarts 27 de gener, finalitzant el 25 de febrer de 2015 (30 dies naturals) .

INSTRUCCIONS D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

PRESENTACIÓ AMB FIRMA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL
TERMINI FINALITZAT EL 25 DE FEBRER.

Per a la presentació en l'Oficina Virtual en el Registre de la Seu Electrònica de la Diputació de València només és necessari accedir a la mateixa i omplir el formulari, adjuntant la documentació que se sol·licita. Posteriorment cal validar la presentació per mitjà de la firma electrònica del representant autoritzat del municipi.

  • PAS 1 - Accedir a l'Oficina Virtual - Subvenció Equipaments Centres Culturals. Omplir Annex  (Instància General), i adjuntar documentació requerida en les Bases.

Si en el pas 1 ocorre alguna incidència tècnica que impedisca finalitzar el procés de firma electrònica, pot utilitzar el PDF de l'Annex  que està disponible més avall, i presentar per registre o correu certificat.

PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)
TERMINI FINALITZAT EL 25 DE FEBRER.

A partir del dimarts 27 de gener es podrà presentar la plantilla de sol·licitud d'activitats amb possibilitat d'emplenar directament. Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF descarregable. Este PDF és el que ha d'incloure's amb la resta de documentació sol·licitada.

  • PAS 1 - Accedir a l'enllaç per a omplir el FORMULARI de SOL·LICITUD. Omplir graella i generar document en PDF. Adjuntar documentació requerida en les Bases.

 


2015

Objectius de la convocatòria

L'objectiu fonamental d'este programa és dotar als ajuntaments dels elements tècnics necessaris per a la seua programació cultural, disminuint així els gastos en lloguers per a les activitats realitzades en estes infraestructures culturals municipals.

Característiques de la convocatòria

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València la població de la qual siga de fins a 100.000 habitants. Serà subvencionable la compra, per part dels ajuntaments, dels articles inventariables referits a equipament de centres culturals dels següents apartats:

  • Il·luminació escènica i d'espais culturals.
  • Audio.
  • Video.
  • Tramoia i escenari.
  • Equipament informàtic o multimèdia.
  • Equipament de teatres, auditoris, sales d'exposició, cinemes, salons d'actes, biblioteques, agències de lectura i espais multiusos.
  • Material audiovisual.

Qualsevol altre material inventariable que es referisca a equipament cultural.

No se subvencionarà ni el transport ni la mà d'obra de la instal·lació dels articles que siguen objecte de la subvenció.

La quantitat de subvenció màxima a concedir per la Diputació a cada Ajuntament vindrà determinada pel nombre d'habitants del municipi.
 


JUSTIFICACIÓ

Si desitja fer la justificació amb firma digital, en la Seu Electrònica, polse en este enllaç. En cas contrari, disposa dels models de justificació en la secció Documentació.