P1 - SARC ALS POBLES 2019 (programació cultural + festes)

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes a les festes populars per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Queda estructurat en diversos trams, en funció de la població de cada municipi.


DATES CONVOCATÒRIA 2019

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 69, de 9 d'abril de 2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 10 d'abril al 6 de maig de 2019, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Publicació BOP 186 de 26 de setembre de 2019.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2019, inclòs.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Publicació BOP 15 de 23 de gener de 2020.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

NOVETAT: Abans de completar la justificació, es pot consultar un TUTORIAL AMB AJUDA I RECOMANACIONS

1-COMPTE JUSTIFICATIU
Certificat d'Intervenció del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.

És necessari utilitzar el navegador Google Chrome o Opera. Internet Explorer i Mozilla Firefox no són compatibles amb la generació del PDF.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

És necessari generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

  Document PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2019

  Document PDF -  Convocatòria del programa P1 - SARC ALS POBLES (programació cultural + festes)


2 - FORMULARI PER A GENERAR L'ANNEX I

Enllaç al formulari model Annex I - SARC ALS POBLES (programació cultural + festes)

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). No es mostra obert en pantalla.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.


3 - ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament secció CULTURA)

Enllaç a la Carpeta Ajuntament

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 10 d'abril fins al 6 de maig de 2019