P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA 2018

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

3.1 - FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

Este programa permet donar estabilitat a esdeveniments culturals de gran repercussió social i que ja han assolit certa maduresa. Són projectes dirigits per ajuntaments (excepte EATIM) o mancomunitats, amb diverses edicions i una infraestructura al darrere. Les ajudes s’atorguen per lliure concurrència competitiva.

Pressupost: 150.000 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants o mancomunitats, amb un màxim de 20.000 € per projecte. Només un projecte per entitat.

3.2 - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Programacions generals de música clàssica, de cambra i de piano. Activitat musical promoguda per ajuntaments (excepte EATIM) i organismes autònoms centrada en la música clàssica, amb un mínim de quatre concerts. Per convocatòria oberta de lliure concurrència.

Pressupost: 82.500 € per a projectes de municipis menors de 100.000 habitants u organismes autònoms dependents d'ajuntaments, amb un màxim de 57.500 € per projecte. Només un projecte per entitat.


CONVOCATÒRIA 2018

CONVOCATÒRIA: Publicada en el BOP 63, de 3 d'abril de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 4 al 25 d'abril de 2018, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS 2018: Publicada en el BOP 150, de 3 d'agost de 2018.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 16 de novembre de 2018, inclòs.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

TERMINI FINALITZAT

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.

IMPORTANT: En este cas hi ha dues opcions disponibles en el menú desplegable, una per a Festivals, Mostres i Certàmens, i una altra opció per a Programacions de Música Clàssica.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'ajuda per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria (FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS) facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

Accés a la plantilla de memòria (PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA) facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1A - PDF Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2018

1B - PDF Convocatòria del programa P3 - FESTIVALS, MOSTRES I CONCURSOS / PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA


2A - Enllaç al formulari de sol·licitud - FESTIVALS

2B - Enllaç al formulari de sol·licitud - PROGRAMACIONS DE MÚSICA CLÀSSICA

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.3 - Enllaç a la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Del 4 al 25 d'abril.

TERMINI FINALITZAT