P6 - RETROBEM 2018 - AJUNTAMENTS

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants, dins del context de la campanya "Retrobem la nostra música", amb tres àrees definides de subvenció:

  • Escoles d'educands (només municipis en els quals l'Escola siga municipal).
  • Actes commemoratius organitzats pels ajuntaments (aniversaris assenyalats de Societats Musicals).
  • Concursos de bandes de música organitzats pels ajuntaments (amb una trajectòria d'almenys cinc edicions anteriors).

L'assignació pressupostària ascendeix a 57.600 €.


CONVOCATÒRIA 2018

CONVOCATÒRIA: Publicada en el BOP 63, de 3 d'abril de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 4 al 25 d'abril de 2018, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS 2018: Publicada en el BOP 150, de 3 d'agost de 2018.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 5 de novembre de 2018, inclòs.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

TERMINI FINALITZAT

A) DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS (ESCOLES D'EDUCANDS)

1 - Certificació expedida per Intervenció / Secretaria de l'ajuntament que reflectisca les despeses i ingressos de l'escola d'educands des de gener a juny de l'any actual.

Accés a model en format Word per a generar el certificat.
 

B) DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS (ACTES COMMEMORATIUS I CONCURSOS DE BANDES DE MÚSICA)

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi, amb la relació de factures.

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

Accés a tutorial d'ajuda per a omplir este formulari.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

Accés a la plantilla de memòria facilitada pel SARC, que guarda un PDF.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

Es recomana generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1A - PDF Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2018

1B - PDF Convocatòria del programa P6 - RETROBEM - AJUNTAMENTS


2 - Enllaç al formulari de sol·licitud - RETROBEM - AJUNTAMENTS

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Chrome, i no introduir signes com a barres o guions dins dels camps del formulari.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.3 - Enllaç a la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Del 4 al 25 d'abril.

TERMINI FINALITZAT