PREMIS LITERARIS 2020 - Instruccions

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

La concessió de suport als diversos premis literaris passa a una modalitat d’adjudicació per criteris objectius i de lliure concurrència. Programa orientat a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats. Només un projecte per entitat, amb una subvenció màxima de 8.000 €.


DATES CONVOCATÒRIA 2020

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 107, de 5 de juny de 2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Des del 8 fins al 29 de juny de 2020, inclòs.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 212 de 4 de novembre de 2020.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 20 de gener de 2021, inclòs.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Pendent.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

1-COMPTE JUSTIFICATIU (Certificat d'Intervenció del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses).

Accés a model en formulari per a generar el certificat en PDF.

És necessari utilitzar el navegador Google Chrome o Opera. Internet Explorer i Mozilla Firefox no són compatibles amb la generació del PDF.

2 - Memòria de la programació realitzada.

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

3 - Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

És necessari generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament.

LLIURAMENT EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Adjuntar els documents mitjançant la Carpeta Ajuntament (Seu electrònica de la Diputació de València).


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 - TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

   Document PDF - Clàusules comunes de la convocatòria de subvencions SARC 2020

   Document PDF -  Convocatòria del programa PREMIS I CONCURSOS LITERARIS 2020


2 - FORMULARI PER A GENERAR L'ANNEX I

Enllaç formulari Annex I - PREMIS I CONCURSOS LITERARIS

Per a evitar errors en la generació de l'Annex I en PDF, és necessari utilitzar el navegador Mozilla Firefox, Chrome o Microsoft Edge. Les quantitats econòmiques han d'introduir-se amb el teclat numèric per posar correctament milers i decimals.

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l'Annex I.

El PDF generat s'ha d'acompanyar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.


3 - ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció CULTURA)

   Enllaç a la Carpeta Ajuntament

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Des del 8 de juny fins al 29 de juny de 2020, inclòs.