SARC ALS POBLES 2019 (programació cultural i festes populars)

SARC ALS POBLES 2019 (programació cultural i festes populars) - ANNEX I

DADES DE L'ENTITAT SOL.LICITANT

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient

DADES DE LES ACTIVITATS SOL.LICITADES


    1 Municipis de menys de 5.000 habitants: assignar correctament la categoria de l'activitat (programació cultural o festes) per a càlcul del límit pressupostari.
    2 Si l'activitat no és del Catàleg SARC, el camp codi ha de deixar-se en blanc.
    3 Només per a Arts Plàstiques i Tallers.
    4 El preu inclou tots els impostos i gastos.

             

 

L'arxiu PDF generat a partir del formulari ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments).
La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments deixa sense efecte la sol·licitud.

Per a cada activitat sol·licitada que no siga del Catàleg SARC caldrà adjuntar el dossier, programa o repertori amb fotografies de l'activitat cultural i currículum del professional o companyia. (Es poden agrupar en un sol document a adjuntar).