SARC ALS POBLES 2020 (programació cultural i festes populars)

SARC ALS POBLES 2020 (programació cultural i festes populars) - ANNEX I

DADES DE L'ENTITAT SOL.LICITANT

Persona de contacte per a la gestió tècnica de l'expedient:

DADES DE LES ACTIVITATS

1 Municipis de menys de 5.000 habitants: assignar correctament la categoria de l'activitat (programació cultural o festes) per a càlcul del límit pressupostari.
2 Si l'activitat no és del Catàleg SARC, el camp codi ha de deixar-se en blanc.
3 Només per a activitats amb data d'inici i finalització diferent.
4 Si l'activitat pertany a un projecte específic (intermunicipal, programació de música clàssica o d'arts plàstiques, actes commemoratius,…) afegir el nom del projecte.
5 El preu inclou tots els impostos i gastos. Per als imports econòmics utilitzar el teclat numèric, fent servir el punt per als cèntims.

Nova activitat:

* camps obligatoris
Resum d'activitats creades
Total activitats: 0
Preu:
0 €

Llistat d'activitats creades:

No hi ha activitats.

L'arxiu PDF generat a partir del formulari ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en la Seu Electrónica de la Diputació de València (Carpeta Ajuntament).

Per a cada activitat que no siga del Catàleg SARC caldrà adjuntar el dossier, projecte, programa o repertori amb fotografies de l'activitat cultural i currículum del professional o companyia. (S'ha d'agrupar esta informació en un sol document per a adjuntar-ho en la Seu Electrònica. Format Word o PDF).