Projectes Culturals Intermunicipals 2016


ACTUALITZACIÓ JULIOL 2016 - CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ

Publicada en el BOP 130 de 7 de juliol la distribució de la concessió de la subvenció.

La documentació, models i més informació está disponible en la pàgina de justificació de totes les subvencions SARC 2016.
El termini per a presentar la justificació finalitza el 18 de novembre de 2016,


El Programa de Projectes Culturals Intermunicipals orienta les subvencions a projectes en els quals concórreguen almenys 5 municipis i que complisquen un seguit de criteris de qualitat i potenciació de la cultura en els camps específics de les arts escèniques, la música o les arts audiovisuals.

S’establiran uns criteris objectius que permeten la valoració dels projectes per part dels tècnics del SARC per a la concessió de les ajudes econòmiques.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els municipis de més de 100.000 habitants i les manifestacions exclusivament festives. 

CONVOCATÒRIA AMB TERMINI FINALITZAT


BASES DEL PROGRAMA I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Les Bases del Programa s'han publicat en el BOP 38, de 25 de febrer de 2016. Accedisca amb aquest enllaç o en la secció Documentació d'aquesta pàgina, més a baix.

Termini de sol·licitud: des del 18 de març fins al 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA I TELETRAMITACIÓ EN L'OFICINA VIRTUAL

Está disponible en aquest enllaç el FORMULARI de l'ANNEX de Projectes Intermunicipals. (la plantilla de sol·licitud de subvenció amb fàcil emplenat).

Posteriorment podrà convertir la sol·licitud a un arxiu PDF que es pot descarregar. Aquest PDF és el que ha d'incloure's com a adjunt (més la resta de la documentació sol·licitada) en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments, secció Oci i Cultura, pestanya Altres Tràmits), on apareix la Instància general de presentació de la sol·licitud, per a validar la presentació mitjançant la signatura electrònica del representant autoritzat del municipi.

PAS 1 - Accés a l'enllaç per a emplenar el FORMULARI de l'ANNEX de Projectes Intermunicipals. Emplenar petició de subvenció i generar document en PDF.

PAS 2 - Accedir a la Carpeta Ajuntaments, secció Cultura i Oci, pestanya Altres Tràmits, adjuntar PDF anterior i annexar documentació requerida. Signar digitalment. El sistema genera el registre i retorna una còpia a l'usuari, com a mostra de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

IMPORTANT: La no presentació posterior mitjançant la Carpeta Ajuntaments o qualsevol altre registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud. El termini de presentació finalitza el 5 d'abril de 2016.


PRESENTACIÓ PER ALTRES MÈTODES (Registre, correu certificat, etc,...)

Per a la seua comoditat, pot utilitzar el FORMULARI de l'ANNEX de Projectes Intermunicipals. que apareix en la web i generar el PDF. Aquest PDF és el que ha d'incloure's juntament amb la resta de documentació sol·licitada en el registre.