projectes intermunicipals 2016

ANNEX
PROGRAMA DE SUBVENCIÓ A PROJECTES INTERMUNICIPALS 2016

Representant de l'ajuntament

Persona de contacte


EXPOSA:

Que la Diputació de València ha convocat la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROJECTES CULTURALS INTERMUNICIPALS 2016, i, segons exigixen les bases d'execució del Pressupost de la Diputació de València per a este exercici, declare responsablement no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, quedant obligat a: Presentar els documents exigits per a la justificació.
Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de l'activitat subvencionada.
Fer constar en la difusió del projecte o activitat subvencionada la col·laboració del SARC de la Diputació de València.
Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en la seua execució.
Mantindre les condicions i elements declarats en el projecte que van servir de base per a atorgar la subvenció.

SOL.LICITA:

Acollir-se a la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROJECTES CULTURALS INTERMUNICIPALS 2016 que ha convocat la Diputació de València. La quantitat total del projecte cultural intermunicipal 2016 és de euros, fent constar els següents dades:

Documentació que s'adjunta

Projecte i programa d'activitats a realitzar (ha de fer constar la/s data/es i lloc de realització).

Pressupost detallat (incloent detallades altres subvencions si les haguera).

Memòria resum del projecte realitzat en 2015 (ha de fer constar la/s data/es i lloc de realització).

Certificat detallat dels ingressos i gastos de l'edició 2015 (incloent detallades altres subvencions si les haguera i el número d'edicions).

Factures proforma expedides pels proveïdors de les activitats programades 2016 (només si el projecte és de nova creació).

   

       ,        de        de 2016

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades d'este formulari s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és el Servici d'Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València. La finalitat del seu tractament és la concessió de subvencions. Podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les dades personals registrats davant de la Diputació de València, dirigint la seua sol.licitud al Registre General d'Entrada de la mateixa, la direcció de la qual és carrer Serrans, 2, 46003 València. Amb la seua firma, vosté atorga el seu consentiment per a dur a terme el dit tractament.

 

.

 

L'arxiu PDF generat a partir del formulari, ha d'acompanyar-se amb la resta de la documentació exigida com a adjunt, al presentar la sol·licitud en el sistema de tramitació telemàtica per a ajuntaments de la Diputació de València (Carpeta Ajuntaments), apartat CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS, pestanya ALTRES TRÀMITS, o en versió impresa en els registres autoritzats.

La no presentació posterior per mitjà de la Carpeta Ajuntaments o qualsevol registre autoritzat, deixa sense efecte la sol·licitud.