Subvencions SARC 2016 - Justificacio

En esta pàgina està disponible la informació de justificació de les subvencions, conforme es vagen aprovant en Junta de Govern i posterior publicació en el BOP.

- 7 DE JULIOL: Disponible justificació de Festes Populars, Equipament Cultural, Festivals i Mostres, Projectes Intermunicipals.

- 29 DE JULIOL: Disponible justificació de Promoció Cultural.

- 7 D'OCTUBRE: Disponible justificació d'Audiovisuals.fins al 4 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar el PDF del punt (1) i les factures compulsades escanejades del punt (2) per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).fins al 4 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar el PDF del punt (1) i les factures compulsades escanejades del punt (2) per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).
fins al 4 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

3 - Acta de recepció del material. La data de l'acta ha de ser anterior o igual a la de la factura. Accedir a model d'acta.

4 - Declaració del subministrador / muntador que l'equipament ha quedat instal·lat conforme normativa (en els casos que es requerisca instal·lació).

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar els documents dels quatre punts per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).
fins al 18 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

             1A - AJUNTAMENT AMB UN SOL PROJECTE INTERMUNICIPAL CONCEDIT

             Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.
            

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

             En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

             1B - AJUNTAMENT AMB DIVERSOS PROJECTES INTERMUNICIPALS CONCEDITS

             Model de certificat per a justificació de cada projecte de forma individual (format WORD)

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

3 - Memòria resum de l'activitat realitzada.

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar el PDF del punt (1), les factures compulsades escanejades del punt (2) i la memòria del punt (3) per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).
fins al 18 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

3 - Memòria resum de l'activitat realitzada.

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar el PDF del punt (1), les factures compulsades escanejades del punt (2) i la memòria del punt (3) per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).fins al 4 de novembre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I ENLLAÇOS

1 - Certificat de Secretaria / Intervenció del municipi amb la relació de factures.

Accedir a model en formulari emplenable per a generar el certificat en PDF.

Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. Internet Explorer no és compatible amb la generació del PDF.

En cas de dubtes, disposa d'AJUDA per a emplenar el model.

2 - Fotocòpia compulsada de les factures originals.

ENTREGA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Només en el cas que la sol·licitud de subvenció es va realitzar per mitjà de la Carpeta Ajuntament. La resta de casos ha d'entregar-se pels altres mètodes previstos en la legislació vigent. (Registre, correu certificat, ...)

Adjuntar el PDF del punt (1) i les factures compulsades escanejades del punt (2) per la Carpeta AJUNTAMENT (Seu electrònica de la Diputació de València).