Subvencions SARC 2018 - Justificació municipis

Justificació Subvenció

Sr./Sra. secretari/a o interventor/a del l'Ajuntament de/d'

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València,de , per la que es concedeix a este ajuntament una subvenció de euros per a la realització d'activitats dins del programa de/d'


CERTIFIQUE:

Que, segons els documents que es troben en esta Secretaria/Intervenció, les activitats subvencionades han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


Sr./Sra. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament de/d'

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data , per la que es concedix a este ajuntament una subvenció de euros per a la compra de material dins del programa de/d'


CERTIFIQUE:

Que les factures, que a continuació es relacionen, justifiquen l'import de euros de la subvenció concedida i que han sigut aprovades i reconeguda l'obligació de pagament per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


Sr./Sra., secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament/Mancomunitat de/d'

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València,de per la qual es concedeix a este Ajuntament/Mancomunitat una subvenció de euros per a la realització d'activitats del projecte dins del programa


CERTIFIQUE:

Que, segons els documents que es troben en esta Secretaria/Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA IMPORT
Iva no deduïble TOTAL

CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA IMPORT
Iva no deduïble TOTAL


Que renúncia a la quantitat de/d' euros del total de la subvenció concedida.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb el vistiplau de l'alcalde-president/alcaldessa-presidenta.
Data de presentació:V. PL.

Alcalde-President/Alcaldessa-Presidenta

Secretari/a o Interventor/a


I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb el vistiplau de l'alcalde/alcaldessa.Data de presentació:V. PL.

Alcalde/essa

Secretari/a o Interventor/a

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb el vistiplau de l'alcalde-president/alcaldessa-presidenta.
Data de presentació:V. PL.

Alcalde-President/Alcaldessa-Presidenta

Secretari/a o Interventor/a