Subvencions SARC 2019 - Justificació municipis


Sr./Sra. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament de/d' .

Vist el decret número de Presidència de la Diputació de València, de data , per el que es concedeix a este ajuntament una subvenció de euros per a la realització d'activitats dins del programa de/d' .


CERTIFIQUE:

Que segons els documents que es troben en esta Secretaria/Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


Sr./Sra. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament de/d' .

Vist el Decret número de Presidència de la Diputació de València, de data , per el que es concedeix a este ajuntament una subvenció de euros per a la realització d'activitats dins del programa de/d' .


CERTIFIQUE:

Que les factures, que a continuació es relacionen, justifiquen l'import de euros de la subvenció concedida i que han sigut aprovades i reconeguda l'obligació de pagament per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


Sr./Sra. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament de/d' .

Vist el Decret número de Presidència de la Diputació de València, de data per el qual es concedeix a este Ajuntament / Mancomunitat una subvenció de euros per a la realització d'activitats del projecte dins del programa .


CERTIFIQUE:

Que segons els documents que es troben en esta Secretaria/Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA IMPORT
IVA no deduïble TOTAL

CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA IMPORT
IVA no deduïble TOTAL


Que renúncia a la quantitat de euros del total de la subvenció concedida.

Que el pressupost total previst/executat per part d’esta entitat per a la realització del programa/projecte subvencionat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d’esta corporació per a la realització del programa/projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut ingressos, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense ingressos" en els camps "tipus" i "concepte" i com a import "0" euros)

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així les acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.

Que el pressupost total previst/executat per part d’esta entitat per a la realització del programa/projecte subvencionat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d’esta corporació per a la realització del programa/projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

(NOTA: Si no ha habido ingresos, hay que indicar en la tabla desplegable el concepto "sin ingresos" en los campos "tipo" y "concepto" y como importe "0" euros)

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així les acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.

Que el pressupost total previst/executat per part d’esta entitat per a la realització del programa/projecte subvencionat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d’esta corporació per a la realització del programa/projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

(NOTA: Si no ha habido ingresos, hay que indicar en la tabla desplegable el concepto "sin ingresos" en los campos "tipo" y "concepto" y como importe "0" euros

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així les acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.