Subvencions SARC 2020 - Justificació entitats locals


D./D.ª secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament / Mancomunitat de/d' .

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data , per la qual es concedeix a esta entitat una subvenció de euros per a la realització d'activitats del .


CERTIFIQUE:

Que segons els documents que es troben en esta Secretaria / Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'esta entitat i no seran presentades a cap altra subvenció.


D./Dª. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament / Mancomunitat de/d' .

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data per la que es concedeix a este ajuntament una subvenció de euros per a la realització d'activitats dins del projecte de/d' .


CERTIFIQUE:

Que les factures, que a continuació es relacionen, justifiquen l'import de euros de la subvenció concedida i que han sigut aprovades i reconeguda l'obligació de pagament per part d'este ajuntament i no seran presentades a cap altra subvenció.


D./Dª. secretari/a o interventor/a de l'Ajuntament / Mancomunitat de/d' .

Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data per la qual es concedeix a esta entitat una subvenció de euros per a la realització de les activitats del programa amb el projecte denominat:
.


CERTIFIQUE:

Que segons els documents que es troben en esta Secretaria/Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que a continuació s'indiquen, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació per part d'esta entitat i no seran presentades a cap altra subvenció.


CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA € IMPORT
IVA no deduïble TOTAL

CIF PERCEPTOR CONCEPTE Nº FACTURA DATA FACTURA BASE IMPOSABLE IVA € IMPORT
IVA no deduïble TOTAL


Que renúncia a la quantitat de euros del total de la subvenció concedida.

Que la totalitat del pressupost executat o previst per a la programació cultural anual d'esta entitat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d'esta entitat per a l'execució del programa / projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat la programació cultural anual han sigut els següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut ingressos, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense ingressos" en els camps "tipus" i "concepte" i com a import "0" euros)

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així ho acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.

Que el pressupost total previst/executat per part d’esta entitat per a la realització del programa/projecte subvencionat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d’esta corporació per a la realització del programa/projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

(NOTA: Si no ha habido ingresos, hay que indicar en la tabla desplegable el concepto "sin ingresos" en los campos "tipo" y "concepto" y como importe "0" euros)

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així les acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.

Que la totalitat del pressupost executat o previst per al programa / projecte d'esta entitat ha sigut de euros.

Que les DESPESES realitzades per part d’esta entitat per a la execució del programa / projecte han sigut les següents:

(NOTA: Si no hi ha hagut despeses, cal indicar en la taula desplegable el concepte "sense despeses" i com a import "0" euros)

CONCEPTE IMPORT
CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

(NOTA: Si no ha habido ingresos, hay que indicar en la tabla desplegable el concepto "sin ingresos" en los campos "tipo" y "concepto" y como importe "0" euros

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…

TIPUS D’INGRÉS ENTITAT CONCEPTE IMPORT
TOTAL:

* TIPUS D’INGRÉS: patrocini, subvenció, taquilla…


Que el beneficiari d’esta subvenció, en relació a les dades incloses en este document, posa a disposició de la Diputació de València la documentació que així ho acredita per a qualsevol comprovació.

I perquè conste i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la firma d'Intervenció / Secretaria.